17 Eylül 2021, Cuma ERÜ | Bapsis | Avesis
Ara: +90(352) 437 93 21
EnglishEnglish
Hemen Üye Ol !
 1. Anasayfa
 2. Ernam Yönetmeliği

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Çalışma birimi: Merkezin laboratuar çalışma birimlerini,

             b) Merkez (ERNAM): Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğretim elemanlarının nanofotonik, nanoelektronik, nanomanyetizma, nanomalzeme, nanokarekterizasyon, nanofabrikasyon, nano ölçekte kuantum bilgi işleme gibi nanobilim ve nanoteknoloji ile diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak nanoteknoloji ile ilgili pratik çalışmalara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve araştırmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak, ticari ürünler oluşturarak Merkeze gelir sağlamak ve bu alanlarda patent almak ve yayınlar yapmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere nanoteknolojiyi ilgilendiren konularda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

             a) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesini ve uygulama alanına aktarılmasını koordine etmek,

             b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri almak,

             c) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,

             ç) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilere araştırma projelerinin uygulanmasına katkıda bulunma imkânı sağlamak,

             d) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

             e) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

             f) Yurt içinde ve yurt dışında benzer kuruluşlarla, Merkezin amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

             g) Merkezin araştırma için gerekli imkânlarının arttırılması ve güncelleştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

             ğ) Nanoteknoloji alanında araştırmaya ihtiyaç duyulan fen, mühendislik, tıp ve diğer fakültelerdeki elemanlara araştırma imkânları sağlamak ve patente yönelik çalışmaları teşvik etmek,

             h) Üniversite ve sanayi işbirliği desteklerinin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, Üniversite ve sanayi arasında yetişmiş işgücü değişimini sağlamak,

             ı) Üniversite içerisinde disiplinler arası iletişimin kolaylaştırılması ve artırılmasını sağlamak,

             i) Nanoteknoloji odaklı teknoparkların kurulmasına, nanoteknolojiyle ilgili merkezlerin ülke çapında yaygınlaştırılmasına destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                                                     a) Müdür ve müdür yardımcıları,

                                                     b) Yönetim Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 –    (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

                                     (2) Müdürün görevleri şunlardır:

                                             a) Merkezi temsil etmek,

                                             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

                                             c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

                                            ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün  onayına sunmak.

             Müdür yardımcıları ve görevleri

             MADDE 9 –     

 1. Müdürün, Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği iki öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
 2. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir.
 3. Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
               a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,
               b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,
               c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör yardımcılarından birinin başkanlığında, Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektör tarafından Merkezin ilgili çalışma birimlerinden üç yıl süre ile görevlendirilen üç Üniversite öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

                                     (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                                                 a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

                                                 b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

                                                 c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınaî patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,   araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak,

                                                 ç) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

             Çalışma birimleri ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkezde; nanofotonik, nanoelektronik, nanomanyetizma, nanomalzeme, nanokarekterizasyon, nanofabrikasyon, nano ölçekte kuantum bilgi işleme gibi nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili öncelikli alanlarda çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

                                     (2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, alanında doktora derecesine sahip ve Üniversitede tam gün statülü öğretim üyesi olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.