Doktora Ders İçerikleri

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Doktora Programı Ders İçerikleri

NBT 601 Nanomalzemelerin Yapı Ve Özellikleri

Malzemelerde atomik yapı, atomlararası bağlar ve kristal yapıları, Nanomalzemelerde yapısal dönüşümler, Nanomalzemelerde boyuta bağlı yapı-özellik ilişkileri, Nanomalzemelerin yapısal karakterizasyonu, Nanomalzemelerin elektronik, optik, katalitik, mekanik özellikleri

NBT 603 Nano İlaç Taşıyıcı Sistemler

Nanoteknolojinin ilaç ve tıp alanlarındaki uygulamaları, ilaç taşıyı sistemlerin karakterizasyonu, nanopartiküler ve nanoveziküler ilaç taşıyıcı sistemler, ilaç hedeflendirme, nanoilaçların kanser tedavisinde kullanımı, nanoilaçların santral sinir sistemi hastalıklarında kullanımı, üç boyutlu (3d) nano önşekil ve nanokompozitler

NBT 607 İleri Lif Ve Polimer Bilimlerinde Özel Konular

Polimer ve tekstil bilimlerinde özel konular arasında, polimerlerin tarihi gelişimi, özellikleri, ham madde kaynakları, isimlendirilmesi, sınıflandırılması, sentezleme yöntemleri, polimerlerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, uygulama alanları.

NBT 609 Nanokompozitler

Kompozit malzemelerin tanımı, avantaj ve dezavantajları, sınıflandırılması. Takviye malzemeleri. Matris malzemeleri. Üretim yöntemleri. Nanoteknoloji ve nanomalzemeler. Nanokompozitler. Nanokompozitlerin üretim yöntemleri. Nanokompozitlerin karakterizasyon yöntemleri

NBT 611 Polimerik Malzemelerde Kontrollü Salım Ve Nanobiyoteknoloji Uygulamaları

Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler, biyoparçalanabilir polimerler, polimerik malzemelerde çözünme ve difüzyon olayı, kontrollü salım konseptleri ve mekanizması, kontrollü salım yapısına sahip malzemeleri hazırlama yöntemleri.

NBT 613 Sonlu Elemanlar Metodu

Temel kavramlar, matris cebiri ve Gauss eliminasyonu, bir boyutlu problemler, kafes sistemleri, kiriş ve çerçeveler, iki boyutlu problemler, eksenel simetrik problemler, iki boyutlu izoparametrik elemanlar ve nümerik integrasyon, gerilme analizinde üç boyutlu problemler, skaler alan problemleri, özdeğer problemleri.

NBT 615 Polimerik Nano Yapılar Ve Karakterizasyonu

Bu ders nanoyapılı, fonksiyonel polimerlerin çok katmanlı ince film ve oluşumlarının sentezini, işlenmesini ve üretimi ile karakterizasyonunu kapsamaktadır. İlgili malzemelerin yapı/özellik ilişkisini kurabilmek için polimer türleri, yapıları, morfolojileri, termodinamiği, faz ayrışımı, faz dönüşümü ve kristalleşmesi ile ticari polimer nanomalzeme uygulamaları, üretim ve işlenmeleri konu kapsamında alınacaktır.

NBT 617 Yüzeylerde Nano Boyutlarda Yapıların Üretim Ve Karakterizasyonu

Nanoüretim tekniklerinin temelleri, konvansiyonel (optik, elektron demeti ve atomik kuvvet mikroskobu litografisi vb.) ve konvansiyonel olmayan (kendiliğinden düzenlenme ve yumuşak litografi vb.) nanoüretim prosesleri, nano boyuttaki malzemelerin karakterizasyonu (nanometroloji), özellikleri (optik, elektronik, mekanik ) ve uygulamaları (elektronik ve fotonik cihazlar vb.)

NBT 619 Elektrokimyasal Metotlar I

Temel Kavramlar, Elektrokimyasal Hücreler ve Reaksiyonlar, Faradaik Olmayan Prosesler, Faradaik Prosesler, Kütle Transfer Kontrollü Reaksiyonlar, Hücre Gerilimi ve Termodinamiği, Elektrot Reaksiyon Kinetiği

NBT 621 Spektroskopi

Spektrokopi dersi; Spektroskopiye giriş, elektromanyetik ışımanın özellikleri, spektrum çeşitleri, atomik spektrometri, moleküler spektrometri, elementel analiz yöntemleri, FT-IR spektrometri, Raman spektrometri, X-ışınları yöntemleri, spektroskopik yöntemlerdeki nanoteknolojik gelişmeler, nanomateryallerin karakterizasyonunda kullanılan spektroskopik yöntemler konularını kapsar.

NBT 622 Bilimsel Araştırma ve Yayın Ettiği

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini, rolünü ve bu alandaki araştırmacıların rollerini tanımlayabilmelerine; bilimsel araştırmalardaki geçerlik, güvenirlik ve etik konularını tanımlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

NBT 602 Elektrokimyasal Metotlar II

Butler-Volmer modeli,sabit potansiyel metotları, potansiyel tarama metotları,kontrollü akım teknikleri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi metodu

NBT 604 Çevresel Örneklerde Nano Analitik Yöntemler

Çevresel Örneklerde Nano Analitik Yöntemler dersi; Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için Nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.ile ilgili konuları kapsar

NBT 606 Nanoteknoloji Esaslı Akıllı Ve Fonksiyonel Lif Teknolojileri

Akıllı ve fonksiyonel lif üretim yöntemleri, fiziksel yöntemler ile üretilen akıllı lifler, mikro lifler, hollow lifler, Kesit şekilleri farklılaştırılmış konfor lifleri, plazma teknolojisi, sol-jel teknolojisi, mikrokapsülasyon, faz değiştiren maddeler, anti-bakteriyel lifler, anti-statik lifler, UV-koruma lifler, kendi-kendini temizleyen akıllı lifler.

NBT 608 Modern Enstrümental Analitik Teknikler

Derste; Analizde yöntem seçimi, kalibrasyon, atomik absorpsiyon spektroskopisi, alevli ve elektrotermal atomlaştırıcı, hidrür ve soğuk buhar teknikleri, atomik emisyon spectroskopisi, atomik floresans spektrometrisi ICP-MS, X-ışınları teknikleri, kütle spektrometresi, LC, LC-MS ve LC-MS-MS

NBT 610 Nanoteknolojide Üretim Teknikleri

Bu ders, nanomalzemelerin karakterizasyonunun temel prensiplerini ve ortak karakterizasyon tekniklerini tanıtacaktır. Boyuta bağlı özelliklerin karakterizasyonunda kullanılan yaklaşımlar. Elektron ve atomik kuvvet mikroskobisi, X-ışını kırınımı ile boyut ve yapı analizi.

NBT 612 Nano Lif Üretimi Ve Uygulamaları

Bu ders kapsamında işlenmesi planlanan konular şu şekildedir. Nanolifler, Nanolif üretim teknikleri, Elektro-eğirme yöntemi, Elektro-eğirme yönteminin parametreleri, Tek ve çok iğneli electrospinning düzeneği, Çeşitli polimer çözeltilerinin elektro-eğirme yöntemine uyumu, Faz ayrışımı, santrifüj ve diğer nanolif üretim teknikleri, Nanoliflerin morfolojisi ve karakterizasyonu, Nanoliflerin uygulama alanları.

NBT 614 Biyomedikal Mühendisliğinde Polimerik Nanoyapılar

Günümüzde polimer yapılar hayatın her alanında kullanılmakta olup bu dersin içeriği olarak tıp ve biyoloji alanında ne gibi uygulamalarda tercih edilmekte ve biyolojik yapılarda kullanılabilmesi için hangi şartları ihtiva etmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Özellikle, biyouyumlu malzeme, implant, kök hücre, hematoloji ve doku mühendisliği üzerine uygulamaları literatür üzerinden aktarılacaktır. Bu dersin içeriği tıp, nano, malzeme mühendisliği, eczacılık ve biyomedikal mühendisliği öğrencilerine uygun olup disiplinler arasıdır.

NBT 616 Polimer Kimyası

Polimerik malzemlerin temel girdileri, sentez yöntemleri ve bu sentez reaksiyonlarının reaksiyon kinetiklerinin yorumu ile sanayide kullanılan polimer türevli malzemelerin eldesinin tanımlanması

NBT 618 Nanomalzemeler Ve Karakterizasyon Teknikleri

Bu ders, nanomalemelerin ıslak kimyasal yöntemler ile sentezi ve karakterizasyonunu kapsamaktadır. Ders kapsamında, ortak çökelme, sol-jel, hidrotermal gibi yöntemler ile nanomalzemelerin sentezi ve UV-vis, zeta potansiyeli, dinamik ışık saçılımı ve mikroskobi yöntemleri ile karakterizasyonu işlenecektir.

NBT 620 Arayüzler Ve Kolloidler

Arayüzlerin fizik ve kimyası, katı/sıvı/buhar arayüzlerin temelleri ve sınıflandırılması. Kolloidler ve nanoteknoloji için önemi. Yüzey gerilim, yüzey enerji ve kapilerlik konseptleri. Arayüzlerin termodinamiği. Yüzeylerin elektriksel özellikleri. Moleküller arası kuvvetler ve nanomalzemeler için önemi. Kolloidlerin stabilitesi. Islanma olayları ve temas açısı. Yüzeylerin modifikasyonu ve karakterizasyonu.

NBT 600 Seminer

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun yazılı bir metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda karşılıklı bilgi aktarımına yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

NBT 811-812 Tez Çalışması 1-5

Araştırmanın yapılması, tezin tamamlanması ve savunulması.

NBT 851-852 Uzmanlık Alan Dersi 1-5

Teorik derslerin okutulması sırasında verilmeyen ve sonradan ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerin tez hazırlama aşamasında öğrenciye aktarılması.