Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Nanobilim Ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

NBT 501 Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş

Nanobilim ve nanoteknolojinin temelleri, boyut dönüşümleri, yüzey alanının hacime oranının hesaplanması, boyutun malzemelerin termal, mekanik, optik, elektronik ve katalitik özelliklerine etkisi, nanomalzeme üretim ve karakterizasyon yöntemlerine genel bir bakış, nanobilim çalışmalarından ve nanoteknoloji uygulamalarından örnekler.

NBT 503 Bilimsel Araştırma ve Yayın Ettiği

Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini, rolünü ve bu alandaki araştırmacıların rollerini tanımlayabilmelerine; bilimsel araştırmalardaki geçerlik, güvenirlik ve etik konularını tanımlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

NBT 505 Biyolojik Bilimlerde Nanomalzeme Uygulamaları

Nanoteknoloji, tıp, elektronik, gıda ve çevre alanlarındaki gelişmeler için yeni fırsatlar yaratan bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemelerle ortaya çıkmıştır. Nanobiyoteknoloji ise nanoteknolojinin biyolojik alanlardaki uygulamasıdır. Nanoteknoloji, şu anda, biyolojinin geleneksel ve teknolojik bir çok kolunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Derste, nanomalzemelerin genel özellikleri ve sentez yöntemlerinin yanısıra biyojik işaretleme ve görüntüleme, gen ve ilaç aktarımı, doku mühendisliği uygulamalarında yapılmış çalışmalar incelenecek ve yeni kullanım alanları tartışılacaktır.

NBT 507 Nano ve Mikro Ölçek Sentetik Lif Üretim Teknolojileri

Eriyikten lif Çekme yöntemi, eriyikten lif çekimine etki eden parametreler, tekstüre yöntemleri (termo-mekanik, mekanik), çözeltiden lif çekme, yaş lif çekme yöntemi, kuru lif çekme yöntemi, jelden lif çekme yöntemi, mikro lif üretim yöntemleri, nano lif üretim yöntemleri. Nanoliflerin uygulama alanları.

NBT 509 Nano Ve Mıkro Lıf Esaslı Dokusuz Yuzeyler

Dokusuz yüzeylerin tanımı, hayatımızdaki önemi ve yeri, tarihi gelişimi, dünya piyasaları, dokusuz yüzey oluşturma yöntemleri, ştapel liflerden dokusuz yüzey üretimi, sürekli liflerden dokusuz yüzey üretimi, doku oluşturma yöntemleri, bitim işlemleri, otomotiv ve filtrasyon alanlarında uygulamalar.

NBT 511 Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve inovasyonun farkı, Ar-Ge’nin önemi, Ar-Ge’de yaratıcılık, inovasyonun sistemik özelliği, inovatif ve yaratıcı düşünce, yaratıcı çözüm geliştirme metodolojisi

NBT 513 Nanomalzemelerin Yapısı ve Karakterizasyonu

Bu ders nanomalzemelerin özelliklerinin, boyutlarının, şekillerinin ve uygulama örneklerinin işlendiği kısa bir giriş niteliğindedir. Bu kapsamda farklı nanomalzemeler, akademik ve ticari çalışmalar ile bu alanda ki yeniliklerden bahsedilecektir, ayrıca ulusal ve uluslararası iş imkanı ve yatırımlar da ders kapsamında işlenecektir.

NBT 515 Plazmonikler ve Metamalzemeler

Bu ders plazmoniklerin ve metamalzemelerin temelini oluşturan SPP’lere (Surface plasmon polaritons: Yüzey plazmon parçacıkları) ait teorik ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Bu derste sonlu farklar zaman domeni (Finite difference time domain method: FDTD) simülasyon uygulamaları yapılacak ve ilgili yapılara ait teorik bilgiler verilecektir. Düzlemsel yüzey dalgalarına ait elektromagnetizma, plazmonik malzemeler, meta-malzemeler (plazmonik kristaller, negatif indekse sahip malzemeler, süper lensler, görünmezlik pelerinleri gibi), SPP oluşturma ve gözlemleme teknikleri gibi konular ele alınacak. Meta-malzemelere ait ugyulamalar yapılacaktır.

NBT 517 Kristalografiye Giriş

Nokta simetri işlemleri, kristal örgüler, kristal sistemleri, 14 Bravais örgüsü, 32 kristalografik nokta grubu, öteleme vida ekseni ve kayma düzlemini içeren simetri elemanları, uzay grupları, ters örgü, Miller indisi ve uluslararası kristalografi tablosu

NBT 519 Nanokarbon

Nanokarbon dersi; Nanomateryallerin genel sınıflandırılması, karbon temelli nanomateryallerin sınıflandıırlması, karbon temelli nanomateryallerin kullanım alanları, karbon temelli nanomateryallerin üretim yöntemlerini, karbon nanotüpler, fullerenler, grafen, grafen oksit, nanoelmas, karbon kuantum dot materyallerinin üretim ve karakterizasyon konularını içerir.

NBT 521 Nanıtıp ve Polimer Tabanlı İlaç Taşıyıcı Sistemler

Bu dersin kapsamı, hayatımızı tehdit eden çeşitli hastalıkların (kanser, kardiyovasküler hastalıklar vb.) teşhis ve tedavilerini gerçekleştirebilmek için yeni terapatik ve diagnostik nano yapıların geliştirilmesinde gerekli olan temel gerekliliklerin anlaşılmasıdır. Bu temele bağlı kalarak nanoparçacık dizaynı, polimer bilimi ve kontrolü ilaç taşınımı üzerinde durulup, protein, peptid, nüleik asid, aşı ve ilaç gönderimi uygulamalarına değinilenecektir. Bu ders genel olarak nanoparçacıkların tıp alanında dedeksiyondan, görüntüleme sistemlerine kadar kullanımı üzerinde literatürden in vitro ve in vivo örnekler ile işlenecektir. Bu kursun içeriği tıp, nano, malzeme mühendisliği, eczacılık ve biyomedikal mühendisliği öğrencilerine uygun olup disiplinler arasıdır.

NBT 502 Nanomalzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu

Nanomalzemelerin üretiminde kullanılan yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya üretim yaklaşımları. Mekanik, Termal, Yüksek-enerji, Kimyasal ve Litografi yöntemleri ile yukarıdan aşağı üretim yöntemleri. Gaz faz, sıvı faz ve biyolojik yöntemler ile aşağıdan yukarıya nanomalzeme üretimi. Nanaomalzemelerin boyutsal, yapısal ve spektroskobik karakterizasyonu

NBT 504 İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemler ve Hedefleme

İlaç hedeflemesinde temel yaklaşımlar, hedefleme mekanizmaları, hedeflenen ilaç taşıyıcı sistemlerin özellikleri, eczacılıktaki önemi, hedeflenen ilaç taşıyıcı sistemlerin farmakokinetiği ve uygulamaları

NBT 506 Nanobalistiğe Giriş

Balistik kumaşların tanımı; Lif ve kumaş tipleri; Balistik kumaş özellikleri; Balistikler için nano katkı maddeleri; STF nano balistik yapılar ve özellikleri; Vurma mekaniği; Çarpma ve momentum; Koruyucu yelek açısından kumaş dizaynı ve etki eden parametreler; Soft balistiğin enerji denklikleri; Soft balistikde LS-DYNA pratikleri; Lifsi rijid cisimlerin mekaniği; Lifsi rijid yapılar ve sınıflandırılması; Lifsi rijid cisimlerin vurma mekaniği; Lifsi rijid cisimlerde ballistik tasarımlar

NBT 508 Organik ve Anorganik Yüksek Performanslı Lifler

Geleneksel lifler, yüksek performanslı lifler, organik esaslı yüksek performanslı lifler, inorganik esaslı yüksek performanslı lifler. Ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen lifleri, jelden çekme, Dyneema ve Spectra lifleri. Kevlar lifleri, polimerizasyon, yaş çekim işlemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, havacılık, savunma ve endüstriyel ugylamaları. Vectran lifleri, Zylon lifleri, cam lifleri, bazalt lifleri, bor lifleri, metal lifleri, tekli ve çoklu çelik lifleri, karbo lifleri, stabilizasyon reaksiyonları, karbonizasyon reaksiyonları, uygulama alanları, seramik lifleri, alümina lifleri, eriyikten filament çekme, fiziksel özellikler, kimyasal özellikler.

NBT 510 Çevre Nanoteknolojisi

Çevre nanoteknolojisine giriş, Çevreye duyarlı üretim teknikleri kullanılarak malzemelerin üretilmesi, Nanoölçekteki teknolojilerin çevre kirliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Çevre teknolojilerinde nanoteknolojilerin önemi (su arıtma uygulamaları vb.), Kirliliğin belirlenmesi için Nanosensörler, Nanopartiküllerin çevreye etkileri, Nanopartiküllerin insana etkileri, Değişik ortamlarda (su, hava, toprak vb.) nanopartiküllerin temel özellikleri (taşınım, agregasyon, birikme vb.), Enerji üretiminde nanoteknoloji ve yenilenebilir enerji kullanımı, Nanopartiküllerin karakterizasyonu (SEM, AFM, TEM, VSI vb), Nanoteknoloji ile ilgili olarak gelecekte yapılması gerekli bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler.

NBT 512 Kompozıt Malzeme Mekaniği

Kompozit Malzemelere Giriş, Mekanik Terminoloji, Tabakalı Kompozit Mekaniği:Laminanın Makromekanik Analizi, Laminanın Makromekanik Analizi, Laminanın Mikromekanik Analizi, Laminatlar, Lamina ve Laminat Arasındaki Farklar, Laminatların Makromekanik Analizi, Sandviç Kompozit Yapıların Mekanik Analizi, Kompozit Kirişler.

NBT 514 Nanobilim, Nanoteknoloji ve Sanayi Uygulamaları

Kuantum mekaniği, katı hal fiziği, nanomalzeme üretim yöntemleri (mekanokimyasal ve sol-jel), üretim yöntemlerinin karşılaştırması, nanoparçacık stabilizasyonu, karbon nanotüp, organokil, ZnO ve TiO2, nanolif ve nanokompozit üretimi (ekstrüzyon),ektrüder çalışma prensibi, nanoteknoloji ile üretilen akıllı malzemeler, nanoteknoloji uygulamaları, nanobilimde kullanılan karakterizasyon teknikleri

NBT 516 Kristal Yapı Analizi

Simetri, uzay grubu, kırınım geometrisi, yapı faktörleri, faz problemi, direk metotlar, Patterson metodu, elektron yoğunluk haritaları, yapı tayini, iyi kristaller nasıl elde edilir, toz metotları, x-ışını kırınım metotlarının eksiklikleri ve yapı ile ilgili veri tabanları

NBT 518 Nanoteknolojide Üretim Teknikleri

Nanoteknolojide Üretim Teknikleri dersi; Nano üretim yöntemlerine giriş, nanoüretim yöntemlerinin sınıflandırılması, hibrit materyal üretim yöntemlerinin sınıflandırılması, mikro ve nanoüretim yöntemlerinin farklılıklarının belirlenmesi, ince film kaplamanın temelleri ve üretim prensipleri, hidrotermal sentez yöntemlerinin temelleri ve üretim prensipleri, elektrospinning sentez yöntemlerinin temelleri ve üretim prensipleri, atom buharı kullanılarak sentez yöntemlerinin temelleri ve üretim prensipleri, birlikte çöktürme sentez yöntemlerinin temelleri ve üretim prensipleri konuları kapsar.

NBT 500 Seminer

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun yazılı bir metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda karşılıklı bilgi aktarımına yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

NBT 711-712 Tez Çalışması 1-5

Araştırmanın yapılması, tezin tamamlanması ve savunulması.

NBT 751-752 Uzmanlık Alan Dersi 1-5

Teorik derslerin okutulması sırasında verilmeyen ve sonradan ihtiyaç duyulan bilgi ve tecrübelerin tez hazırlama aşamasında öğrenciye aktarılması